Rádce, učitel a průvodce

Ke konci svého působení na zemi Ježíš řekl svým učedníkům, že se blíží čas, kdy nebude s nimi. Řekl: „Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy...” (Jan 14:16-17). Ježíš mluvil o Duchu svatém. V této knize vás její autor, William Farrand, seznámí se způsoby, jakými vám pomáhá Duch svatý, stejnými jako když Ježíš pomáhal lidem během svého působení na zemi.

Duch svatý je úplná osoba. Protože je úplná osoba, můžeme s ním mít plně uspokojující osobní vztah; takový, který naplní všechny naše potřeby a připraví nás na naše místo v Božím království. V této lekci budeme zkoumat vlastnosti Ducha svatého z biblického pohledu, a co tyto vlastnosti znamenají.

Duch svatý je božská osoba, třetí člen Trojice, hoden naší úcty a poslušnosti. Je božská osoba, která touží působit denně v našich životech, přibližovat nás obrazu Syna a vést nás ke službě Jemu. Duch svatý nikdy neobrací pozornost k sobě, vždycky nám ukazuje na našeho Spasitele, Ježíše Krista.

V této kapitole se budeme zabývat způsoby, jak nám Duch svatý pomáhá, skrze usvědčování, obnovu, učení a poradenství. Otevřete srdce a dovolte Duchu svatému, aby byl váš osobní Pomocník.

Země, nebe a vše, co se v nich nachází, je dílem božského Stvořitele. Díky moci Ducha svatého se stalo Boží Slovo. Náš božský osobní Přítel byl u stvoření světa a stále působí v našich životech svou neobyčejnou mocí.

V této lekci se podíváme na úkol Ducha svatého – přinášení psaného Slova, posvěcování Živého Slova a činění živých epištol z nás samotných. Dnes Duch svatý předává Boží poselství skrze vás a mě, a my jsme zodpovědní za to, předat ji dalším.

Duch svatý nás obnovuje, s jeho pomocí máme sílu na to být vším, kým Bůh chce, abychom byli! On je Duch života, který nám dává věčný život a podíl na dědictví s naším Spasitelem, Ježíšem Kristem.

V této lekci se dozvíte, že když prožijete křest Duchem svatým v plnosti, pomůže vám být výkonným dělníkem v Božím království. Stejná moc, kterou měli k dispozici starozákonní muži podle Boha a novozákonní učedníci, je tu dnes i pro vás!

Protože Duch svatý je v nás, toužíme uctívat Ježíše a žít pro něj než přijde ten den. Jaká je to výsada oslavovat Toho, který dal sebe za nás, abychom my mohli mít věčný život! Dal nám moc uctívat Ho skrze Ducha svatého, živou vodu, která přebývá v nás.

V této lekci stručně probereme dary Ducha svatého, a jak zjevují Ježíšovu moc Jeho církvi, a skrze ni i světu.

V této poslední kapitole se budeme zabývat charakterovými rysy pravého následovníka Ježíše, a jak jsou rozvíjeny ve věřícím skrze Ducha svatého, který v něm přebývá. Apoštol Pavel je nazval ovocem Ducha.