Stany, chrámy a paláce

Tato kniha, kterou napsal Rick Howard, je přehledem Starého zákona – počínaje stvořením, přes potopu světa až k tématu Bohem vyvolených lidí, potomků Abrahamových. Autor rozebírá starozákonní spisy jako záznamy o tom, jak Bůh jedná s lidmi, které si vyvolil, aby požehnal svět. Řeší se tu mnoho jmen, výrazů a událostí, kterým často nerozumíme, a zároveň tu najdeme otázky, které nám mohou pomoci lépe pochopit starozákonní dobu.

V této lekci se dozvíte, jak se Bůh zjevil nám všem skrze své mocné skutky a prorocké zprávy.

Tato lekce je zaměřena na Genesis 1-11. Dozvíte se něco o postavách a událostech, které jsou zapsány v těchto kapitolách, a najdete odpovědi na četné otázky o původu světa a Božích lidí.

Tato lekce vám ukáže, jak Bůh projevil svou ohromnou moc, když vybral, zachoval a zachránil svůj lid. Při studiu těchto událostí získáte nový vhled a porozumění Jeho záměru.

Budete následovat Izraelity na jejich cestě do Země zaslíbené. Vaše chápání toho, co zahrnuje víra a uctívání bude výrazně obohaceno studiem materiálů v této lekci.

Tato lekce vám pomůže porozumět různým zkušenostem Božího lidu z prvních let, co vlastnili a žili ve své zemi. Když pochopíte tyto zkušenosti, můžete se naučit i něco pro svůj vlastní život.

V této části se dozvíte více o časech úžasného požehnání a prosperity a o prvních třech králích, kteří vládli Izraeli.

Ve Starém zákoně je pět knih, které jsou známé jako poezie nebo knihy moudrosti. Zatímco budete studovat tuto lekci, pochopíte, proč jsou tyto texty krásné v každém jazyce, do kterého jsou přeloženy. Váš duchovní život bude touto lekcí obohacen.

Tato lekce vás vrátí do posledních dnů vlády krále Šalomouna a následujících let. Seznámíte se se zprávami, které Bůh předal skrze své proroky.

Dozvíte se o tom, co se Boží lid naučil skrze hořké zkušenosti. Některé tyto zkušenosti jsi přinesly trvalý duchovní užitek. A vy v nich můžete nalézt pravdy, které můžete aplikovat na váš vlastní život.

Bůh navrátil svůj lid do jejich země jak slíbil. Stejně jako Izraelité, i my můžeme být povoláni k obnově našich vlastních životů a ke službě Bohu.