Růst ve službě

Křesťanská dospělost

Křesťanská dospělost je zaměřením každého věřícího a cílem je dosáhnout "zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti" (Efezským 4,13). V tomto 190 stránkovém kurzu Rick Howard učí, že ačkoliv nemůžeme být zcela jako Kristus, máme se snažit dosáhnout na tento nejvyšší cíl, který nám Bible stanovila, protože nám to umožní dosáhnout více, než splnění cíle, který je příliš jednoduchý.

Modlitba a uctívání

Uctívání zahrnuje chválu a službu Bohu. Autor Morris Williams nás uvádí do nového života modlitby a uctívání. Bližší pohled na modlitbu, kterou Ježíš učil své učedníky, nám ukazuje, že Ježíš věřil, že od našich životů nemůžeme modlitbu a uctívání oddělit. Modlitba není nikdy ukončena; je součástí všeho, co děláme. V tomto kurzu je modlitba prezentována jako příprava na uctívání a uctívání je definováno jako neustálé žití takovým způsobem, který těší Boha a naplňuje Jeho záměr.

Zodpovědný křesťan

Autor Jose R. Silva Delgado nám ukazuje, jak se stát věrnými správci. Ježíš v podobenství popisuje dva dobré služebníky, kteří spravovali svůj majetek moudře, ale odsuzuje třetího, který s tím, co mu bylo svěřeno, neudělal nic. Tento kurz učí, jak spravovat a investovat to, co nám Bůh svěřil, aby nám jednoho dne řekl: „Správně, služebníku dobrý a věrný... Vejdi a raduj se u svého pána.“ (Matouš 25:23)

Království, moc a sláva

Nový zákon – nová smlouva, kterou Bůh uzavřel s lidstvem skrze svého Syna, Ježíše Krista, je předmětem tohoto kurzu, který napsali Jean-Baptiste Sawadogo a Marcia Munger. Tento přehled Nového zákona nám ukazuje, že Bůh autoritativně promlouvá k církvi a k současnému světu, stejně jako to dělal v Novém zákoně a v průběhu historie. Informace obsažené v tomto kurzu vám pomohou lépe pochopit novozákonní pravdy a způsob, jakým nám jsou předávány. Studium tohoto kurzu umožní studentům mnohem lépe vyučovat Boží Písmo ostatním lidem.

Stany, chrámy a paláce

Tato kniha, kterou napsal Rick Howard, je přehledem Starého zákona – počínaje stvořením, přes potopu světa až k tématu Bohem vyvolených lidí, potomků Abrahamových. Autor rozebírá starozákonní spisy jako záznamy o tom, jak Bůh jedná s lidmi, které si vyvolil, aby požehnal svět. Řeší se tu mnoho jmen, výrazů a událostí, kterým často nerozumíme, a zároveň tu najdeme otázky, které nám mohou pomoci lépe pochopit starozákonní dobu.

Rozumět Bibli

Předmětem tohoto kurzu je pečlivé a metodické studium Bible. V první části představuje autor, Dorothy Johns, principy, klíčové výrazy a způsoby výkladu, které jsou základní pro efektivní metody biblického studia. Následující řada lekci klade důraz na pečlivou četbu jednotlivých knih prostřednictvím syntetické metody neboli metody studia celé knihy. Kritiku životopisné, tématické a posvěcující metody ke studiu najdete v poslední části. Přestože je většina tohoto předmětu zaměřena na rozumový výklad toho, jak studovat Bibli, hlavní důraz je kladen na duchovní růst studenta a na systematické studium Písma, které je nejlepším způsobem k dosažení tohoto cíle.

Úhelné kameny pravdy

Jak jste už pravděpodobně zjistili, učení v Bibli nejsou prezentována podle témat. Například kniha Genesis ani žádná jiná nám nedává úplné vysvětlení božství. Důležitý způsob studia Bible je najít všechna učení související s určitým tématem. Autoři Floyd Woodworth ml. a David Duncan se budou držet tohoto systematického studia, aby zjistili, co Písmo učí o vesmíru a jeho Vládci, o lidstvu a struktuře, kterou Bůh zvolil pro jeho vývoj. Studenti také odhalí, co Bible říká o budoucnosti.

Živý v Kristu

Spasení je klíčovým předmětem této publikace od Davida Duncana, a jeho rozšířená definice spasení zahrnuje vše, co bylo vykoupeno na Golgotě. Spasení není pouze odpuštění hříchů minulosti a záchrana od síly hříchu dnes, ale také ochrana před ničivými následky, které může hřích způsobit v budoucnu. Všechny duchovní potřeby člověka jsou zahrnuty ve vykoupení, které zajistil Ježíš na kříži.

Rádce, učitel a průvodce

Ke konci svého působení na zemi Ježíš řekl svým učedníkům, že se blíží čas, kdy nebude s nimi. Řekl: „Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy...” (Jan 14:16-17). Ježíš mluvil o Duchu svatém. V této knize vás její autor, William Farrand, seznámí se způsoby, jakými vám pomáhá Duch svatý, stejnými jako když Ježíš pomáhal lidem během svého působení na zemi.

Duchovní dary

„Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti,“ napsal Pavel v 1. Korintským 12:1. Duchovní dary jsou velmi důležité pro tělo Kristovo. Autor Robert Brandt informuje o těchto darech, které jsou věřícímu k dispozici, aby mu pomohly stát se větším požehnáním pro církev a výkonnějším v šíření evangelia.

Lidé, úkoly a cíle

Většinu našich znalostí získáme dvěma způsoby: ze vzorů a z principů. V této knize autor Billie Davis analyzuje vedení z obou pohledů a uvádí jako příklady několik Bohem vyvolených vedoucích. Studenti mají možnost se zamyslet nad těmito známými biografickými studiemi z Bible v souvislosti s vedením. Kniha obsahuje popis nejmodernějších teorií vedení a rozvoje lidí a vysvětlení, jak tyto teorie lze aplikovat v souladu s křesťanskou vírou a praxí.