Živý v Kristu

Spasení je klíčovým předmětem této publikace od Davida Duncana, a jeho rozšířená definice spasení zahrnuje vše, co bylo vykoupeno na Golgotě. Spasení není pouze odpuštění hříchů minulosti a záchrana od síly hříchu dnes, ale také ochrana před ničivými následky, které může hřích způsobit v budoucnu. Všechny duchovní potřeby člověka jsou zahrnuty ve vykoupení, které zajistil Ježíš na kříži.

Zobrazit/stáhnout dokumenty celého kurzu icon Zobrazit/stáhnout úvodní dokumenty icon

Způsob spasení je takový, jaký jej Bůh ustanovil. V této lekci se budete zabývat Boží milostí, která umožnila plán spasení. Uvidíte, že spasení pramení z Božího milosrdenství.
Hluboké studium biblického učení o spasení vám pomůže ocenit lásku, milost a moudrost Boha, který přináší spasení všem lidem.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této lekci budeme zkoumat rozdíly mezi pravým pokáním a obavami před následky hříchu. Budete žasnout nad podstatou pravého pokání, protože uvidíte, jak to spojuje milujícího a svatého Boha a hříšné lidi. A naučíte se plněji ocenit laskavé a pozvolné působení Ducha svatého, které nás vede k pokání.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Základní prvek v obrácení je víra. Když člověk opravdu činí pokání, musí dát svou důvěru Pánu Ježíši. V této lekci se budeme zabývat dvěma aspekty obrácení – uvěření a dostávání: když se obrátíme od hříchu k Bohu, dáváme svoji plnou důvěru Pánu Ježíši, že nám udělí milost, a že Duch svatý způsobí v našich srdcích velké změny.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této kapitole se zaměříme na část, která se týká našeho vlastního obrácení – počátek zakoušení spasení. Je to dynamická zkušenost, která nás mění do obrazu Krista a je příčinou toho, že reagujeme s radostí na Jeho touhy.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této lekci se budeme zabývat Boží vůlí ve spasení a poskytnutím duchovního života, novou pozicí pro každého z nás, kdo zareaguje na evangelium. Boží vůle je odhalena v Jeho veliké lásce k nám, stejně jako v milosti, kterou nám dokázal tím, že můžeme být živi v Kristu – přestože jsme byli mrtvi pro své hříchy (Efezským 2:4-5).

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této kapitole se budeme zabývat dalším aspektem spasení – obnovou: boží působení, které dodává duchovní život kajícímu se hříšníkovi, protože je spojený v osobním svazku s Kristem.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Tato lekce je zaměřena na podstatu a význam ospravedlnění, zdroj ospravedlnění a prožitek ospravedlnění.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Bůh pro nás udělal úžasné věci. Kromě toho, že nám odpustil naše hříchy a dal nám život skrze znovuzrození, zařadil nás do své rodiny jako syny a dcery, se všemi právy a výsadami, které souvisí s tím, když někdo patří do rodiny. Nikdo z nás nemůže pochybovat o tom, že nás může vykoupit; tím zázrakem vždy bude skutečnost, že On to udělá.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

Už když se narodíme, naše přirozenost je zkažená a hříšná. Když přijmeme Krista jako Spasitele, obdržíme novou duchovní přirozenost. A jak naše nová přirozenost nabírá na síle, podobáme se více našemu Spasiteli, Ježíši Kristu. V této kapitole se dozvíme, jak toto probíhá, a co můžeme udělat, aby tato naše nová přirozenost byla tím „hrdinou“, který nám pomůže vyhrát boj proti hříchu a být jako Kristus.

Zobrazit/stáhnout lekci icon

V této lekci uvidíme, co Bůh nabízí těm, kdo přijmou Jeho spasení. Završí jej v jejich oslavování. Je to k našemu oslavení, že uvidíme konec hříchu, nemocí, bolesti, smrti, chudoby, válek, nespravedlnosti a spousty dalších. Místo těchto věcí zaplaví zemi Boží sláva a naplní srdce a mysl vykoupených.

Zobrazit/stáhnout lekci icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon
Zobrazit/stáhnout dokument icon